Видеосподелянето в Мрежата като пропагандно средство на ДАЕШ

В своята информационна война ДАЕШ използва разнообразни методи за разпространение на пропаганда. Новите информационни възможности, предоставени от Интернет, позволяват на ДАЕШ да достига до различни аудитории по нов начин. Един от най-влиятелните инструменти използвани от организацията е видеосподелянето. Умението, с което се използва тази възможност илюстрира новите тенденции, свързани със съвременния тероризъм.

Децентрализираната структура на Интернет подпомага и улеснява усилията за разпространение на пропаганда, позволяваща ДАЕШ да прокара своята история по нов начин. Представянето на гледната точка на ДАЕШ пряко и без цензура е от изключително важно значение за постигането на влияние в информационната среда. Противодействието срещу тази пропаганда е почти невъзможно, тъй като тя произлиза от множество отделни източници. Но все пак проследяването на информационното съдържание и разбирането на онлайн стратегията на ДАЕШ е важна част от успешната борба с нея.

За разлика от Ал Кайда, която се фокусира върху борбата с външния враг (най-вече САЩ) и създаването на терористични клетки на територията на врага, то ДАЕШ първоначално се фокусира върху борбата с близки врагове. Основната цел е да се създаде един фундамент на държавата и да се справи с близкото си обкръжение, а чак след това да се обърне поглед към външния свят. Първоначална цел са централните правителства в Ирак и Сирия, след това общности в тези държави, непосредствени съседи и накрая западните страни.

Видеосподеляне е основен инструмент на медийната стратегия на ДАЕШ в Интернет. Тези информационни продукти се отличават с разнообразно съдържание, високо качество и в повечето случаи предварителен и внимателен замисъл.

Съществуват различни видове видео клипове, разпространявани от ДАЕШ. Всеки от тях спомага в различна степен за привличане на внимание, разпространяване на страх, радикализация, набиране на хора и подкрепа. Тези видео клипове могат да бъдат обособени в няколко групи.

Продуцентски клипове. За тях е характерно, че са сложни, качествени и имат най-висока стойност (както в характеристиките така и като влияние). Обикновено тези видео клипове включват широк спектър от материали и са обект на дълга подготовка, обработка и продуцентска работа. В предишни периоди терористичните организации ограничаваха броя на тези клипове, тъй като изработването им изисква повече ресурси и допълнително време. В случая с ДАЕШ това не е така. Все по-често организацията създава и разпространява подобен тип видео клипове. Един от най-актуалните примери за това е видео клипът „Пламъците на войната“ (The Flames Of War) − пропаганден филм на ДАЕШ. Той е създаден в модерен стил, пълен с ефекти, въздействащи образи и аудио оформление.

Този филм се характеризира с високи графични характеристики. Използвани са разнообразни мултимедийни ефекти. Наслагване на образи, музика и религиозни текстове с цел по-емоционално въздействие. Тези ефекти са придружени от „разказ“, обясняващ какви са целите на ДАЕШ, каква е каузата на организацията и кои са нейните врагове. Цитира се Корана, коментират се политически и военни въпроси, свързани с битката, която води ДАЕШ. Освен това филмът демонстрира смелостта и непоколебимостта на бойците на организацията, което има за цел да сплаши врага и да вдъхнови нови последователи, които да се влеят в редиците й. Една от основните цели на филма е привличането на млади мюсюлмани от цял свят, които да се присъединят към редиците на ДАЕШ и да защитават нейната кауза. Авторите на Пламъците на войната се стремят да повлияят на по-младата аудитория и да създадат жажда за мъст и война. Този филм е доказателство, че съвременните терористични организации не са „изостанали“ и „неуки“ фанатици, а са отлично подготвени, внимателно планиращи и изключително добре запознати с възможностите на съвременната информационна среда и знаят как да се възползват от нея. ДАЕШ е най-способната и добре развитата в това отношение терористична организация.

Операционни видео клипове. Те са кратки и отразяват изпълня­ването на атака или влизането в битка. В предишни периоди тези видео клипове нямат високо качество и продуцентска стойност в графичен или друг редакционен аспект. В случая с ДАЕШ това не е така. Организацията заснема бойни клипове с високи графични достойнства, като в някои случаи добавя и допълнителни ефекти като музика и текст. Поради достъпния и бърз начин за създаване, този тип видео клипове са заснемани често. Освен това те имат значимо влияние, тъй като представят реални кадри от водената борба или демонстрират смелостта на бойците на ДАЕШ. Поради тази причина те вдъхновяват и допринасят за увеличаването на популярността на организацията сред младите мюсюлмани и тяхното радикализиране.

Заложнически видео клипове. От гледна точка на продуцентските аспекти и дължината на видеото те се доближават до операционния вариант на клиповете. Основната им цел е да се създаде страх и това се постига на относително ниска цена. В повечето случаи са внимателно организирани и получават широк отзвук в традиционните медии, тъй като притежават редица характеристики за висока новинарска стойност (драма, конфликт, емоции, актуалност, зрелищност и т.н.). Подобни видео клипове се превръщат във важна част от пропагандата стратегия на ДАЕШ и са в основата на всяването на страх в противниците на организацията. Заснемането на екзекуциите на западните журналисти, на иракски и сирийски граждани изпращат послания, че ДАЕШ не признава ограничения в използването на насилие. Стратегията на ДАЕШ прославя насилието в създадените от нея видеоклипове и снимки, независимо дали става дума за насилие над християни или над местни мюсюлмани. Основната цел е да се привлече максимално много внимание към каузата на организацията. За ДАЕШ всякакво внимание е добро внимание. Склонността им към преднамерено подготвяне на сцени с насилие, заснемането и разпространението им отразява безмилостна природа на ДАЕШ и безгрижното й отношение към репутацията сред по-широката мюсюлманска общност. Подобни кадри представляват послания, характеризиращи се с жажда за мъст, непреклонност и желание да се демонстрира сила.

Този тип информационни материали, свързани с насилие имат за цел привличане на внимание и всяване на страх. Заснемането на екзекуции демонстрира важното значение, което има разпространяването на информация и достигането ѝ до обществото на врага.  Чрез новите технологии ДАЕШ се стреми към увеличаване и удължаване на влиянието на определени реални събития. Заснемането и директното разпространение на екзекуции или успешни операции увеличава ефекта и постигнатите резултати.

Освен това, прикачването в Интернет на информационното съдържание прави невъзможно пренебрегването и отричането на събитието. Новинарската стойност на подобни клипове е висока и е обект на интерес от традиционните медии, което е основна цел за информационната стратегия на ДАЕШ. По този начин те осъществяват натиск над вражеските общества и правителствата им.

Изявления. Тези видео клипове отразяват позицията на организацията изразена най-вече от лидерите ѝ. Целта е да се поема отговорност за атака, да се заплаши врага, да се изрази политическа позиция или да се наберат хора и ресурси. Характеризират се с висока продуцентска стойност, подготовка и предварително детайлно планиране на всички подробности за постигане на максимален ефект.

Тренировъчни видео клипове. Те са предназначени за вътрешна употреба, но имат силна пропагандна стойност и ефекти върху „външните аудитории“. Тези клипове отразяват начини за подготовка на бойците. Те са особено ценни, защото спомагат за набирането на хора, показват тренировките и живота на бойците. Особено популярен тренировъчен видео клип на ДАЕШ е от лагера в Нинеуа. Видео клипът е внимателно подготвен и се използват различни техники за привличане на внимание. Добавена е и въздействаща музика, а качеството на изображението е изключително високо. Основната цел е да се радикализират и привлекат нови членове към организацията. Демонстрира се готовността, подготвеността и уменията на добре екипирани бойци от ДАЕШ. Наред с това в кадър са включени и големи групи от новопостъпващи бойци, очакващи своята бойна подготовка.

Друг пример за тренировъчен видео клип е „Надпревара към доброто“ (Race Towards Good), в който се показва средствата и методите, чрез които ДАЕШ подготвя своите бойци. В този информационен продукт има два елемента, които заслужават внимание.

Първо, освен възрастни бойци клипът показва и подготовката на малки деца, които са обучавани в медресета и военни лагери. Това отново е демонстрация, че ДАЕШ не признава никакви модерни норми и е готова да използва всички необходими средства в името на постигането на своите цели. В дългосрочен план подготовката на млади индивиди за водене на джихад е изключително тревожна тенденция, тъй като тези деца изграждат ценностна система, включваща омраза, нетолерантност и насилие над другите.

Второ, хората, които са заснети говорят на руски език като през цялото време вървят комбинирани арабски и английски субтитри. Представянето на рускоезични активисти показва, че ДАЕШ разширява все повече своята подкрепа и много мюсюлмани от различни националности вече са част от нея. С други думи, проблемът с ДАЕШ обхваща доста по-широк кръг от националности.

За разлика от списанията при видео клиповете може да се постигне много по-силен ефект благодарение на мултимедийните възможности и непосредственото заснемане на терористични дейности. От друга страна в списанията намират място по-широки и задълбочени анализи и представяне на позиции. Ето защо може да се каже че различните информационни източници (в случая списания и видео клипове) се допълват и служат на обща стратегия за постигане на определени пропагандни цели от ДАЕШ.

В обобщение, характеристиките на голяма част от видео клиповете показват умения и знания за боравене със съвременните информационни технологии. Представените съдържания демонстрират, че ДАЕШ, нейните членове и симпатизанти имат потенциала и уменията да се възползват и адаптират към новата информационна среда.

Терористичните видео клипове като цяло са обект на широко внимание и достигат до многобройни потребители в Интернет. В Мрежата има много места, на които ДАЕШ прикачва и разпространява своите видео съдържания. Това означава, че ефектите на тези информационни източници са силни и противодействието срещу тях е почти невъзможно. Важно е да се отбележи, че възможността за непосредствено коментиране и моментална обратна връзка е важна характеристика на Интернет, от която ДАЕШ извлича полза. Много от симпатизантите на тази организация изразяват откритата си подкрепа и влизат в дискусия с други потребители, което от своя страна води до радикализация или откриване на съмишленици.

 

Публикувано на 14 Април 2016 в 18:07 часа от
д-р Боян Хаджиев


Ключови думи:ДАЕШ, Ислямска държава, интернет, информационна сигурност, киберсигурност, пропаганда

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас