Регионална интеграция пред глобализация


В редица доклади, изследвания, анализи и научни трудове явлението глобализация се разглежда предимно като позитивно. Определя се като механизъм за сътрудничество, коопериране и постепенно сближаване между държавите в света. И все пак не можем да не отбележим, че тази безкористност не е присъща за всички субекти на международните отношения. Това е пряка последица от различни по вид и характер причини, като най-важната от тях е борбата за власт и доминация, която пък е пряко свързана с борбата за контрола върху природните ресурси и не само. Оттук започват и противоречията и създаването на асиметрични структури, които разделят играчите на съответни отбори. Ето защо интеграцията се превръща в предпочитана форма на взаимодействие и колаборация между държавите, тъй като важна нейна особеност е политическият й характер. Страните, разбира се, не започват с политическия елемент, тъй като това е сложен и често опасен процес, но в определен етап от развитието на интеграцията той се проявява. Обединението на субектите на международната политика в различни по вид и цели организации се превърна в хит след Втората световна война, особено през последните 20-30 години. Най-яркият и неподражаем досега модел на интеграция е Европейският съюз (ЕС). Изграждането му бе дълъг и труден процес, който се разви в най-трудните, нестабилни и несигурни години от най-новата история на Европа. Днес, темата за уникалността му вече не е актуална, защото се роди нов субект на международните отношения в лицето на Евразийския икономически съюз (ЕАИС). Той е краен продукт от усилията на евразийската интеграция и стремежа за стабилизация, подем, благосъстояние и най-вече добросъседско взаимодействие и взаимопомощ на държавите от постсъветското пространство. Вече е реалност усилената 3-годишна работа по изграждането на това обединение, което е готово да се нареди сред центровете на влияние в международната политика.


Защо е нужен Евразийския икономически съюз на страните от бившия съветски блок? Тази необходимост се изразява най-вече в икономически смисъл. Разпадането на съществуващите икономически, политически, културни и други връзки след краха на Съветския съюз се отразява силно негативно на възникналите на територията му нови независими държави, включително и на най-голямата от тях - Русия. Така, ако в началото на 90-те години стокооборотът между сегашните членки на ОНД достига 21% от техния БВП, през 1997 той вече е паднал повече от три пъти, т.е. до 6%. Сред ключовите фактори за дезинтеграцията и колапса на икономиката на постсъветското пространство е и политиката на определени външни силови центрове. Доказателство за това е предоставяната от САЩ, ЕС и големите транснационални корпорации значителна финансова помощ за държавите от ОНД, която се съпровожда с изисквания, които влизат в разрез със стремежа за възстановяване и обновяване на връзките в региона. Производствата, способни да се конкурират със западните си аналози, целенасочено биват ерозирани, а структурата на националната икономика съзнателно се „архаизира”. Под натиска на чуждестранните си кредитори, редица държави от ОНД са принудени да станат членове на международни организации при неприемливи за естествените им търговски партньори условия. Прекъсването на интеграционните и кооперативни връзки между тези страни е и една от причините за запазващата се „суровинна” външнополитическа специализация на Русия. По този начин се създава почва за противоречия и недоверие, което има като логична последица опит за противопоставяне на евразийските държави, от една страна, и имплементиране на западните интереси чрез разрушаване на националните икономики и задушаване на естествените връзки между тях. Поради тази причина учредяването на ЕАИС бе посрещнато по-скоро негативно от западния свят, като веднага се лансира теорията за възраждане на СССР. Би трябвало да внимаваме с използването на понятията – много от тях загубиха значението и актуалността си преди повече от 20 години. „Западните политически елити разглеждат ЕАИС като враждебен проект, способен сериозно да конкурира доминиращото влияние на Запада и в постсъветското пространство, и в глобален формат“, казва руската анализаторка Юлия Якушева. За сметка на това, новата организация се посрещна доста добре от страните от ОНД и региона, тъй като се очаква да се превърне в успешна платформа на просперитет, развитие и стабилизация на членуващите в нея държави. Очаква се в близко време Армения и Киргизстан също да се присъединят, а вече дори се разработват и проекти за сътрудничество с Китай и Индия – другите мощни икономически гиганти на азиатския континент и непосредствени съседи на страните-членки на ЕАИС. Освен това съюзът е отворен за всички, които биха желали да се присъединят към него, като естествено с предимство са държавите от ОНД.


Какви перспективи предлага ЕАИС? На първо място не говорим за възраждане на „демони“, отхвърлени и забравени преди много време. Става въпрос за тясна интеграция на нови ценностна, политическа и икономическа основа, която е поставена на дневен ред. От миналото трябва да се вземат поуки и да се почерпи опит, които да спомогнат за изграждането на държавите от нов тип, да се насърчава сътрудничеството и разбирателството между тях. В противен случай рискуваме да предизвикаме бедствие по-ужасно и разрушително от Втората световна война. Евразийската интеграция предлага модел на национално обединение, което може да се превърне в един от полюсите на съвременния свят и освен това да играе роля на естествена връзка между Европа и динамичния Азиатско-тихоокеански регион. Богатството от природни ресурси, капитали, човешки потенциал ще позволи на ЕАИС да бъде конкурентоспособен в индустриален и технологичен план, в съревнованието за инвеститори, в създаването на работни места и модерното производство. На второ място ЕАИС ще послужи като основа за бъдещите интеграционни процеси. Като трета характеристика можем да посочим по-задълбочено сътрудничество между ЕИАС и ОНД. Тези структури няма да се противопоставят една на друга, защото всяка от тях има своето място и роля в постсъветското пространство.

Публикувано на 17 Октомври 2014 в 11:19 часа от
Елиана Иванова


Ключови думи:Регионална интеграция, Евроазийски икономически съюз, глобализация

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас