Реформите в Украйна

Процесът по осъществяване на реформи в Украйна нормативно продължава да се реализира в съответствие с разработената „Стратегия за реформи 2020“ от екипа на бившия президент Порошенко. В изпълнение на стратегията през последните пет години бяха инициирани реформи в основните сектори с цел постигане на стабилен икономически растеж, подготовка на страната за членство в Европейския съюз и НАТО, както и удовлетворяване на поставените условия от международните кредитори.

Предприетите действия за антикорупционна и съдебна реформа не доведоха до независимо и ефективно функциониране на антикорупционните органи в Украйна и повишаване ефективността на съдебното производство. Създаването на Антикорупционен съд, който вероятно ще започне да функционира пълноценно от началото на септември 2019 г., няма да сложи край на необходимостта от реформиране на сектора, тъй като са налице множество законодателни, институционални и структурни проблеми, които затрудняват цялостния процес.

Състоянието на реформите в сферата на сигурността е незадоволително, а предприетите действия са хаотични и без ясна визия за развитие на сектора. Въпреки декларираните намерения за присъединяване на страната към НАТО, за придобиване на необходимите способности и оперативна съвместимост не се отделят достатъчно средства, а продължаващите бойни действия в източната част на страната влияят негативно върху въоръжените сили. Националната полиция продължава да страда от липса на достатъчно опитни и квалифицирани кадри, които адекватно да изпълняват функционалните си задължения.

Реформите в енергийния сектор на Украйна са ключов елемент за стабилността и развитието на икономическия потенциал на страната. Неясната перспектива за продължаване на договора с „Газпром“ за транзит на природен газ към Европа влияе негативно на процеса по отделяне на различните дейности на „Нафтогаз“ и създаването на независим оператор на газово-транспортната система. Намерението за премахване действието на механизма „Ротердам+“ и нерентабилността на държавните минни предприятия създава реална опасност за въглищната промишленост. Съществен показател за изпълнение на дейностите по енергийната реформа в Украйна ще бъде успешното въвеждане на свободен пазар на електрическа енергия на едро.

В процеса по реформиране на системата на образованието се очаква да се приемат единни държавни образователни стандарти и да се повиши броят и квалификацията на преподавателите. В ход е процесът по приемане от Върховната рада на допълнителни законови актове, с които да се регламентира обучението в средните и професионални училища.

            Реализирането на езиковата реформа се осъществява основно чрез постепенното прилагане и адаптация на приетия закон „За осигуряване функционирането на украинския език като държавен“, с който започна да се налага използването на украински език във всички сфери на обществения живот.

Като нерешени проблеми на реформата на публичната администрация остават незавършеното преструктуриране на апарата на министерствата и липсата на адекватно законодателство, което да регламентира функциите и пълномощията на отделните структури. Липсва ясно определена система на подчиненост на централните органи на изпълнителната власт (агенции, служби и инспекции), структурите им продължават да бъдат нереформирани, а функциите им да се дублират. Няма законодателно регламентирана система за анализ на политиката и стратегическо планиране, чрез която да бъдат прилагани правителствените решения и определяне на бюджетно финансиране на основата на качествен анализ. Системата на административните процедури продължава да не е регламентирана законодателно, а механизмът за предоставяне на административни услуги е сложен и прекалено централизиран.

Процесът по децентрализация на управлението продължава да бъде определян за една от основните реформи, от които зависи цялостното развитие на Украйна. Въпреки постигнатите обещаващи резултати, доброволният характер на обединение на отделните населени места се превръща в проблем, който забавя процеса по децентрализацията на управлението. Териториите, които все още не са сформирани обединени териториални общини остават под административно и финансово управление на райони и области, чиито изпълнителни органи не са били избрани демократично. Освен това доброволността на обединението в някои случаи довежда до създаването на неголеми селски обединени териториални общини, които са неспособни да осъществяват ефективно местното самоуправление.

Неосъществената поземлена реформа и невъзможността за закупуване на земя е една от основните пречки за привличане на чуждестранни инвеститори и чужди капитали в Украйна. В страната действа нелегален пазар на земеделска земя, чрез който около 8 млн. декара се обработват от неизвестни собственици, придобили право на ползване и собственост чрез предоставяне на подкупи или политическо покровителство. Отмяната на мораториума за продажба на земеделска земя няма да реши всички проблеми в сектора, но ще създаде предпоставки за създаването на адекватна нормативна база и функциониращ пазар на земя.

Основната цел на предприетите дейности по реформиране на здравния сектор е създаването на съвременна система за здравеопазване, финансирана от данъкоплатеца. По време на подготвителната фаза през 2018-2019 г. предстои постепенно въвеждане на новата система, която трябва да започне да функционира през 2020 г. Реформата включва изграждане на три основни направления: национална здравна система, първична помощ и електронно здравеопазване.

Предприетата пенсионна реформа в Украйна повиши минималния пенсионен осигурителен стаж от 15 до 25 години, като всяка година минималният трудов стаж ще продължава да продължава да се увеличава с 1 година, като през 2028 г. трябва да достигне 35 години за мъжете и 30 години за жените. В същото време пенсионната възраст остава непроменена - 60 години.

Продължаващата конфликтна и информационна война с Русия и желанието на управляващите да обособят украинския език като единствен държавен създават сериозни трудности при осъществяване на регулация на медиите и свободата на словото. Реформирането на медийния сектор е необходимо за осигуряване на конкурентна и равнопоставена среда между частните и обществени медии.

Встъпването в длъжност на новоизбрания президент Владимир Зеленский и насрочването на извънредни парламентарни избори блокираха изпълнението на някои от инициираните реформи. Направената заявка за рестартиране на реформите от екипа на президента Зеленский се очаква да започне да се осъществява след съставянето на ново правителство.

Публикувано на 30 Юли 2019 в 10:43 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Украйна, реформи, корупция, структурни проблеми, институции, администрация, поземлена реформа, образование

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас