"Бялата книга по сигурността" на КНР

 

            Официален Пекин публикува на 16 април 2013 г. осмия документ от типа "Бяла книга по сигурността". Тези документи се издават на всеки две години и касаят стратегията на КНР по отношение на сигурността на страната, развитието на нейните въоръжени сили и участието й в различен вид международни мироопазващи операции, съвместни учения и хуманитарни мисии. Китай започва да се поддава на влиянието на тенденциите за увеличаване на прозрачността във военната сфера през 1998 г. с публикуването на първия такъв документ. Страната се отнася "по-пестеливо" към публикуването на конкретни данни и се ограничава най-вече със заявяване на цели и позиции. Въпреки това известна информация за ВС на КНР, дори в ограничено количество, често се явява полезна за коригиране на данните вече съществуващи в представите на военните специалисти по света.

            Настоящото издание на "Бялата книга" е под наименованието "Разнопосочното използване на въоръжените сили на Китай". Наред със заявената позиция за отричане на стремеж към положение на хегемон и военна експанзия, от документа личи доверието на китайското ръководство в армията и нейните способности, издигащи КНР на една от водещите позиции в световните военно-стратегически отношения.

Според главния автор на „Бялата книга“ – ген.-майор Чен Жоу от Академията за военни науки, фокусът на новото издание на „Бялата книга“ се е изместил и съсредоточил основно върху дейността на китайските ВС във връзка със защитата на националния суверенитет, подпомагането на националното икономическо развитие, а също с приноса им за мира и стабилността в регионален и световен план.

            Традиционно от 2006 г. насам в този тип документи се набляга на позицията за „историческите мисии“ на китайските ВС, при което най-вече се визират „историческите мисии“ на военните, посочени през 2004 г. от Ху Дзинтао в негови инструкции към Централната военна комисия. Тези „исторически мисии“ съдържат четири изисквания:

  1. Гарантиране на сигурността, за да може партията да консолидира своите ръководни позиции

  2. Обезпечаване на сигурността с цел да се съхрани периодът на сериозна стратегическа възможност за национално развитие

  3. Осигуряване на мощна стратегическа подкрепа за защитата на националните интереси

  4. Постигане на значима роля на КНР за опазването на световния мир и прокарване на концепцията за всеобщо развитие

Последните три от изредените елементи са доразвити в документа. Той също се съсредоточава върху „ключовите интереси“. Подобна концепция и терминология се появяват за първи път в подобни документи от 2002 г., като досега Пекин влага като елементи на това понятие интересите от гледна точка на сигурността и суверенитета. В документа от 2013 г. е въведена темата за интересите на развитие, включително икономическо и социално, като тя е поставена в контекста на променящата се позиция на Китай в света и международните икономически отношения. Статия във в. “PLA Daily” добавя към тези групи още една – интереси за оцеляване. В допълнение дадената публикация изтъква ролята на Народната освободителна армия за защита на китайските граници, противодействие на тероризма, и „защита на курса за мирно развитие на Китай и неговия статус на велика държава“ в условията на нарастваща „информационализация“.(PLA Daily, 8.12.2005)

Основната загриженост и насоченост на военната стратегия на страната е към Азиатско-тихоокеанския регион, като голямо внимание се обръща с пряко или непряко упоменаване на конфликтните точки с Япония и Индия, както и стратегическото противопоставяне със САЩ в региона. Споменат е тайванският проблем.  САЩ не са изрично посочени, като документът гласи: "Една държава укрепи своите Азиатско-тихоокенски военни съюзи и разшири своето военно присъствие в региона, като често внася напрежение в ситуацията". В документа също се казва: "САЩ моделира своята стратегия за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион и картината на отношенията в региона претърпява сериозни промени".

В началото си документът загатва за нови проблеми в международната система – „признаци за нарастващ хегемонизъм, политика на силата и неоинтервенционизъм“. Приведеният цитат не е насочен пряко към някой международен субект, но в същото време успява да улови някои много важни особености на съвременните международни отношения в сферата на сигурността, като поставя върху тях особено ударение.

            Отбелязана е също ролята на ВС в "спечелването на локалните войни в условията на „информационализация", като се визира развитието на информационните технологии и киберподразделенията в армиите. Заявен е стремеж към сдържане на сепаратистките сили, запазване на териториалната сигурност на страната, както и защитата на националните интереси зад граница, в космоса и киберпространството. Документът определя три ключови враждебни сили за страната – тероризъм, сепаратизъм и екстремизъм. Под "сепаратистки сили" се визира основно ситуацията в Тибет, както и въпроса за статута на Тайван (особено по времето на управлението на Демократичната прогресивна партия).

В отделен раздел на документа се набляга на принципите и начините на изграждането на ВС и тяхното развитие. В тази насока е обърнато внимание на развитието на различните родове войски и се дава ограничена информация относно тяхното разделение по региони на страната и някои особености в командването им.

            Упоменати саразличните родове войски на PLA (People's Liberation Army)

  • PLA Army (PLAA) – Народна освободителна армия –сухопътни войски

  • PLA Navy (PLAN) – ВМФ на Народната освободителна армия

  • PLA Air Force (PLAAF)– ВВС на Народната освободителна армия

  • PLA Second Artillery Force (PLASAF)–където влизат стратегическите ядрени сили

  • PAPF (People’s Armed Police Force)–Народна въоръжена полиция

  • Militia– съставена от хора, които в рамките на съответната дейност не се откъсват от основната си професия (подобно на бившата ОСО - организация за съдействие на отбраната в НРБ).

            Без да се прави задълбочаване в спецификите на развитие, модернизация, въвеждане на собствени технически разработки на Китай в различните родове войски, трябва накратко да се разгледа новата информация в „Бялата книга“ от 2013 г. в сравнение с предишните такива. Важно е да се отбележи, че КНР променя формулировката си за употребата на стратегически ядрени сили. В предишни издания на "Бялата книга" се упоменава принципът на не-първа употреба (Non-First Use), докато в случая с документа от 2013 г. се споменава само използването за "стратегическо възпиране" и "ядрени контраатаки". Въпросните изменения в използваната терминология и стратегията трябва да продължават да бъдат следени много внимателно, т.к. тази позиция на КНР би могла да се тълкува и в смисъл, че Пекин би употребил ядрените си сили и в конвенционален конфликт.

В документа е публикувана информация за числеността на личния състав на PLAA,PLAN и PLAAF, което е важно за военните специалисти и ведомства по света и спомага за уточняването и сверяването на информацията, с която те вече разполагат. Възможностите и количествените измерения на ядрения потенциал на страната обаче, остават засекретени на предишното ниво. Мобилните оперативни подразделения на PLAA наброяват 850 000 д. личен състав. Документът дава информация и за личния състав на ВМФ и ВМС – съответно 235 000 и 398 000 д. Според публикувани данни от 2006 г. личният състав на цялата Народна освободителна армия възлиза на 2,3 млн. д. Важно е да се отбележи, че така посочената цифра 850 000 не включва граничните и брегови защитни подразделения. „Бялата книга“ дава информация и за териториалното разпределение на 18-те китайски армии. Без подробности са уточнени някои йерархични зависимости.

            Важни елементи от документа са също позициите по поддържането на бойната готовност на армията, координацията на нейните родове войски, дейностите в мирно време. Последните са наречени „военни операции, различни от война“ (MOOTW). Документът третира и включването на ВС в процеса на икономическо и социално развитие на страната, като това предоставя интересна информация за участието им в различни инфраструктурни проекти. В тази насока дейността на PAPF, а също и ролята на армията за борбата с терористичните заплахи е от ключово значение.

От голямо значение са също позициите и информацията относно провеждането на различен род учения, включително съвместни такива с други държави. Отделено е внимание и на ролята на КНР като фактор за опазването на сигурността и мира в региона и в света и участието в различни мироопазващи операции, участието на ВС в различни хуманитарни мисии. КНР досега се е включила в 23 мироопазващи операции на ООН, в които е задействала 22 000 д. личен състав, с което се явява държавата с най-голям принос от петте постоянни страни-членки на Съвета за сигурност в тази област. Пекин съдейства за преодоляване на бедствия, участва в мисии за разчистване на минирани полета в различни части на света, оказва хуманитарна помощ по други линии.

            Обобщавайки, може да се каже, че разглежданият документ прилича по много особености на своите "предшественици", но внася и някои нови щрихи в информацията относно китайските ВС и техните оперативни и количествени характеристики. Този публичен документ не бива да се подценява от гледна точка на информацията и официалните позиции, които носи. Също така от аналитична гледна точка е важно да се разбере как висшето китайско ръководство гледа на своята държава във военностратегически план и най-вече по отношение на сигурността. Отделено е внимание на взаимодействието на армията и политическото ръководство при определяне на външнополитическия курс на страната. Може да се направи извод, че даденият документ има ключово значение за световните военно-стратегически отношения и отношенията в областта на сигурността, т.к. се отнася за една от най-мощните в това отношение страни, носеща също огромен технически и икономически потенциал.

 

Публикувано на 22 Декември 2014 в 07:16 часа от
Благой Павлов


Ключови думи:Бяла книга, нормативна база, сигурност, Китай, КНР

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас